TomTom

 

TomTom Wireless GPS

3,7V Li-Ion, 600mAh